11. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 3. 2. 2020 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Osnutek Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 10. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja Zelene promenade od Kongresnega trga s parkom Zvezda vzdolž Vegove ulice z Narodno in univerzitetno knjižnico do Trnovskega mostu za obdobje 2020-2025

 14. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja Rimskega zidu na Mirju za obdobje 2020-2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja Promenade ob nabrežjih in mostov reke Ljubljanice za obdobje 2020-2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-269, za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10

 17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas

 18. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 19. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 20. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 21. Predlog Odloka o imenovanju ulic, poti, trga in parka ter o spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik