13. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 4. 2. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 11. in 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanje in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Predlog Obvezne razlage za Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja VS 3/3 Brdo- Vrhovci (Uradni list RS, št. 70/05)
 6. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina (Uradni list RS, št. 60/93 in 95/07)
 7. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o denarni pomoči
 8. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana
 9. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 10. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leti 2008 in 2009
 11. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leti 2008 in 2009
 12. Predlog Sklepa o soglasju k ceni za javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
 13. Predlog Strategije razvoja varovanja zdravja v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (umik)
 14. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
 15. Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana
 16. Predlog Sklepa o ustavitvi postopka za uveljavitev lastninske pravice na športnem objektu Kopališče Kolezija
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
 18. Predlog Sklepa o odložitvi izvršbe v primerih nezakonitih uporabnikov stanovanj Mestne občine Ljubljana
 19. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
 20. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Trnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
 21. Osnutek Odloka o razglasitvi več enot etnološke kulturne dediščine na območju Mestne občine Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena
 22. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. štev. 1854/4, 1854/5 in 1854/6 vse k.o. Sostro
 23. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. štev. 642/3 k.o. Stožice
 24. Predlog Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za sprejem po hitrem postopku

Sprejeti dnevni red

Zapisnik