16. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 5. 2016 / 15:30

Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članu MS MOL

 

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Avtentične razlage določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 239 Spodnji Kašelj - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja 2016 - 2020 Muzeja in galerij mesta Ljubljane

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Poročila o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v letu 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 11. Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 12. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje marec 2015 - januar 2016 iz naslova povečanega obsega dela

 13. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 16. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2016

 17. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik