Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu Mestnega sveta MOL

" />

32. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 10. 3. 2014 / 15:30

<p><a href="/Static/upload/file/Ugotovitveni_sklep_saric.pdf">Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu Mestnega sveta MOL</a></p>

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 9. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam Statuta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa v zvezi z zagotovitvijo sredstev za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v osnovnih in glasbenih šolah ter Vrtcu Vodmat

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

 13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik