35. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 1. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 33. in 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 b) Predlog Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010 b) Predlog Investicijskega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011

 8. a) Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010 b) Predlog Investicijskega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011

 9. Predlog Koncesijskega akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (umik)

 11. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama

 12. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

 13. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik