37. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 10. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018

 6. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
  b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov
  za leto 2018
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov
  nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018

 7. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti osnovnega kapitala Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. z denarnim vložkom MOL

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar ̶ Center za izobraževanje Ljubljana

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste ̶ Polje s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Odloka o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del

 14. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

 17. Predlog Odloka o občinskem podrobnem načrtu 412 Železniška tovorna postaja - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 18. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik