20. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 30. 5. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

 1. Potrditev zapisnikov 16., 17., 18. in 19. seje ter 32. in 33. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Obvezne razlage določil Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 17/97, 37/98, 63/99 in 44/02), ki urejajo gradnjo kleti v območju urejanja ŠS 3/1 Podutik
 5. Predlog Odloka o koncesiji za tirno vzpenjačo na ljubljanski grad s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 6. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo
 9. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo - Vrhovci
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
 11. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana
 12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana
 13. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana
 14. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
 15. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana
 16. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 17. Predlog Sklepa o pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013
 18. Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena
 19. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Gasilske brigade Ljubljana
 20. Predlog Sklepa o podpori izgradnji polnega priključka Celovške ceste na gorenjsko avtocesto v Šentvidu
 21. Predlog Sklepa o neodplačnem prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v last in posest Republike Slovenije za izgradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
 22. Predlog Sklepa o zaščiti javnega interesa na zemljišču v območju urejanja BR 3/3-Stožice

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik