Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK

Zaključen: 2. 12. 2021

Datum objave: 22. 10. 2021
Rok za prijavo: 2. 12. 2021

Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL zvedeni v letu 2022. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov) vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 22. 10. 2021 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2021 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom ali projektom.

Obrazci

Razpisne datoteke