10. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 10. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2014

 5. Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Osnutek Odloka o razglasitvi muzejske zbirke Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Osnutek Odloka o razglasitvi nekdanje realke na Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin s predlogom za hitri postopek

 10. Osnutek Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 11. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 12. a) Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva s predlogom za hitri postopek b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik