11. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 28. 11. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 9. in 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

  Gradivo

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del

 9. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov

 11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

 12. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o določitvi plačila likvidacijskemu upravitelju med likvidacijskim upraviteljem Markom Drobežem in javnim zavodom Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji

 13. Predlog Sklepa o prenehanju Sklepa o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev

Sprejeti dnevni red

Zapisnik