13. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 6. 2020 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

 6. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020
  b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2020
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestne občina Ljubljana v letu 2020

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. a) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2019 b) Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019 – 2021 za leto 2019

 8. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 9. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 za leto 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za objekt PLC Ljubljana - ŠIKA v enoti urejanja prostora TR-519

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121: Poslovna cona Vižmarje

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik