19. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 18. 1. 2021 / 15:30

Obvestilo | Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2019 in projektov v izvajanju

 6. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2021
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parc. št. 127/175, parc. št. 127/174 in parc. št. 127/63, vsa k. o. 1730 Moste

 9. Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k strategiji Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana za obdobje 2021-2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2021

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 17. Osnutek Odloka o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik