20. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 2. 2021 / 15:30

Obvestilo | Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

  Glasovanje

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje s predlogom za hitri postopek
  b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste ̶ Polje s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 437 Bobenčkova – Tržaška in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del

 10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. a) Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Ljubljana
  b) Potrditev uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik