21. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 10. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

 5. Predloga Sklepov o spremembah sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca Jelka in Vrtca Mladi rod

 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

 12. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

 13. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 3/3-2 Podutik

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)

 15. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice

 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje - UMIK

 17. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

 18. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Grubarjev prekop in CT 46 Roška cesta

 19. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje

 20. Predlog Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 21. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja za pregled letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009

 22. Informacija o delu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL v obdobju 2000 - 2006

 23. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009

Zapisnik