27. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 11. 2021 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2021
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021

 6. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2022
  c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2022
  d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023
  e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
  f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

 8. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2020 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 9. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek

 11. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
  b) Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju javnih parkirišč s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1722 428/61, parcela 1722 428/59, parcela 1722 428/60, parcela 2636 2222/25, parcela 1722 428/36, parcela 1728 153/111, parcela 1721 99/11 in parcela 1756 109/39

 14. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 15. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022

 16. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 17. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 18. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o stanovanjski najemnini

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 19. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana

 20. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik