32. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 16. 5. 2022 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja

 6. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - prodajne pogodbe, sklenjene namesto razlastitve za nepremičnine:
  - na naslovu Ob Kamniški progi 9, stavba s št. 223, na zemljišču s parc. št. 104/12, k. o. 1740 Spodnja Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-223-1, ID znak del stavbe 1740-223-3, ID znak del stavbe 1740-223-4 in
  - na naslovu Ob Kamniški progi 11, stavba s št. 216, na zemljišču s parc. št. 104/13, k. o. 1740 Spodnja Šiška, s posameznimi deli: ID znak del stavbe 1740-216-1, ID znak del stavbe 1740-216-2, ID znak del stavbe 1740-216-3, ID znak del stavbe 1740-216-4, ID znak del stavbe 1740-216-5, ID znak del stavbe 1740-216-6, s sorazmernimi deli pripadajočih zemljišč s parc. št. 103/3 in parc. št. 104/14, obe k. o. 1740 Spodnja Šiška

 7. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku Gasilske brigade Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

 9. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2021

 10. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnatelja glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2021
  č) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana za leto 2021
  d) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2021
  e) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnika direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2021
  f) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2021 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  g) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana za obdobje 2022 – 2030

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik