6. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 8. 7. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 6. Predlog Avtentične razlage tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

 8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ŠI-390

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše

 12. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2019/2020 in 2020/21

 13. Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v MOL za leto 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik