Obrazci in pojasnila

Pojasnila o obrazcih za volitve župana, članov mestnega sveta in članov svetov ČS

Pri volitvah župana se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom – LV1) ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur v postopku kandidiranja ter pri vložitvi kandidatur pri Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana.
Pri volitvah članov mestnega sveta se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom – LV2) ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur v postopku kandidiranja ter pri vložitvi kandidatur pri Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana.
Pri volitvah članov svetov ČS se uporabljajo le instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur v postopku kandidiranja ter pri vložitvi kandidatur pri Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana.
Predlagatelji – še posebej politične stranke – morajo upoštevati posebnosti, ki jih imajo v lastnih pravilih za določanje kandidatov za volitve župana, še posebej pri zapisniku o delu organa politične stranke, ki je s tajnim glasovanjem določil kandidature.
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov za vsakega od kandidatov (za predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov) priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidati za župana, člana mestnega sveta ali člana sveta ČS.

Pojasnila za zakonodajo

Objavljena so tudi neuradna prečiščena besedila, ki pa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Mestna občina Ljubljana ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti podatke o organizatorju volilne kampanje.