15. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 4. 2012 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 13. in 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2012

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 7. Letno poročilo Javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2011 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2011

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

 11. Javno-zasebno partnerstvo za projekt: Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012 - 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

 15. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo s predlogom za hitri postopek

 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek

 17. Predlog Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

 18. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana

 19. Osnutek Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Sprejeti dnevni red

Zapisnik