3. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 31. 1. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 1. izredne in 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 5. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste - Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del (umik)

 9. Predlog Odloka o oglaševanju

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2011

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana - »Okolje v Mestni občini Ljubljana«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o odpisu sredstev v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik