31. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 28. 9. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 29. in 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

  Sklep župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2009

 6. Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Polletno poročilo o poslovanju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Sklepov o odpravi obveznih razlag, ki jih je MS MOL sprejel 29. 9. 2008 (vsi Uradni list RS, št. 98/08)

 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne)

 12. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

 13. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

 14. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana« in predlog Pogodbe o soustanoviteljstvu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana«

 15. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 17. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 v obdobju od 1. julija 2008 do 30. junija 2009

 18. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 19. Informacija o varnostnih razmerah na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2004 – 2008

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 20. Predloga sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in namestniku direktorja javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli za leto 2008

 21. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 22. Predlog Sklepa o soglasju k nakupu poslovnih prostorov v Centru starejših Trnovo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik