4. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 3. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 c) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2011 d) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 9. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Osnutek Odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Osnutek Odloka o razglasitvi hiše Spodnja Besnica 23 za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje (ICORN)

 14. Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parcelno številko 2723/5, katastrska občina Kašelj

 17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2280/11, katastrska občina Stožice

 18. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s parcelnimi številkami 2259/9, 2259/10, 2259/11, 2259/13 in 2259/15, vse katastrska občina Stožice

 19. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sprejeti dnevni red

Zapisnik