17. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 5. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 2. Poročilo župana
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
 5. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
 6. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (letna poročila)
 7. Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe
 8. Letno poročilo družbe JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. za leto 2007, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe
 9. Letno poročilo družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. za leto 2007
 10. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnin na Tržnici Šiška v Ljubljani, Drenikova ulica 35
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča
 12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m s predlogom za hitri postopek
 13. Predlog Obvezne razlage za Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
 14. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja
 15. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču
 16. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2326/13 k.o. Rudnik
 17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št 1532/14 in 1532/15, obe k.o. Slape
 18. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1540/4, 1540/5, 1540/6 in 1540/11, vse k.o. Gameljne
 19. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor
 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji Gasilske brigade Ljubljana s predlogom za hitri postopek
 21. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2007
 22. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005
 23. Dom starejših občanov in oskrbovana stanovanja Ljubljana Šiška – ureditev zemljiškoknjižnega stanja (umik točke)

  Gradivo za 1., 3., 6., 7., 8. in 9. točko boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik