27. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 4. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Gradivo

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2009 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2009

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje urejanja BS 1/2 Bežigrad

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

 10. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana (predlog za razširitev dnevnega reda)

 11. Predlog Sklepa o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka za likvidacijo javnega zavoda Agencije za šport – Ljubljana

 12. a) Osnutek Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana b) Osnutek Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana

 13. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana –zemljišča parc.št. 1/1,1/3,1/4,1/5, 1/6,1/7, 2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 3, 4/1,4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2, 5/3,5/4,5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6/1, 6/2, 6/4, 62/3, 62/5, 62/6, 73/2,73/13 in 73/14,vse k.o. Sp. Šiška, parc.št. 30/1 k.o. Zg. Šiška ter parc.št. 714/1, 716/1, 717/4, 717/8, 723/4, 723/9, 723/10, 723/11, 724/3, 1644/3, 1644/15, 1644/16, 1644/17, 1644/18, 1644/19, 1644/20 in 1752/7 vse k. o. Dravlje

 15. Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost: - direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 - strokovni vodji Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 - pomočnici direktorja za pravno področje Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 - pomočnici direktorja za ekonomsko področje Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o soglasju vključitve Mestne občine Ljubljana v Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, kot članice B kategorije, za obdobje 2009 – 2014

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik