29. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 31. 1. 2022 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2022
  b) Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., največ do višine 1.500.000 eurov

 7. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog strateškega dokumenta Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja Javnega zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2022-2026

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

 11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška

 12. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2022
  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za prostore v stavbi na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani
  d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 723/3 in parc. št. 747/10, obe k. o. 1730 Moste
  e) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - prodajne pogodbe za stavbno zemljišče s parc. št. 953/15, k. o. 1771 Zadobrova
  f) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - prodajne pogodbe za stavbno zemljišče s parc. št. 2/9, k. o. 1770 Kašelj

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (UMIK)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik