30. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 12. 2013 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa določitve skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2013

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Rebalansa finančnega načrta št. 2 Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del

 7. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje november 2012 – avgust 2013 iz naslova povečanega obsega dela

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek (umik)

 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 11. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 12. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce

 13. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik