34. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 28. 5. 2018 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
  prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del
  b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
  prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima s predlogom za hitri postopek

 7. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnih poročil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2018 in 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 12. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega
  zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev
  na trgu
  b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega
  zavoda Kinodvor za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  c) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  d) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega
  zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in
  storitev na trgu
  e) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 13. Predlog Odloka o razglasitvi palače Kazina za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 14. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik