36. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 7. 7. 2014 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2014

 6. Predlog II. Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 80 Grad Bokalce

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546

 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1

 13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 14. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana

 15. Predlog Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014−2035

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 16. Predlog Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 17. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 18. Predlog Sklepa o sprejetju poročila o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi premoženja javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji

 19. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje november 2013 – februar 2014 iz naslova povečanega obsega dela

 20. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov v Vili Urbana v Ljubljani

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 21. Imenovanje revizorja Letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2014 in 2015

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 22. Predlog Odloka o določitvi imen in potekov ulic, parka, spremembe poteka ulice, imena kolesarski stezi ter o dopolnitvah seznama mostov in brvi v naselju Ljubljana na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik