4. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 3. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2015 c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2015 d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2016 f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2015 in 2016

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. a) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2015 b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

 12. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Center Četrtne skupnosti Šmarna gora«

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Strategije razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 16. Osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 17. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

 18. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega 2015 – 2019

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik