6. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 26. 6. 2023 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023
  b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
  d) Predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla –prodajne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/54, 1556/21, 1556/48, 1556/51, 1556/23, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, vse k. o. 2706 Zelena jama

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024
  b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023-2030

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 10. Predlog Strategije digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana v obdobju 2023 – 2027

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. a) Predlog Odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana

 12. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela

 13. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenima namestnikoma

 15. a) Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci
  b) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka

 16. Predlog Programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2023-2025

 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta

 18. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

 19. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek

 20. Diskriminacija predstavnika katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik