16. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 4. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2008
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2008
   
 6. Dopolnjen osnutek Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL
 7. Dopolnjen osnutek Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL
 8. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Tobačne tovarne
 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo poslovno stanovanjske soseske Stožice s predlogom za hitri postopek
 10. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne
 11. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o neodplačnem prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v last in posest Republike Slovenije za izgradnjo stavbe Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
 12. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja – prodaje poslovne stavbe v deležu do 951/1000, na naslovu Mestni trg 15, Ljubljana
 13. Osnutek Odloka o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana
 14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
 15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
 16. Informacija o programu razvoja javnega zavoda Lekarna Ljubljana
 17. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost v.d. direktorice JZ Lekarna Ljubljana za leto 2007
 18. Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost:
  • direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007,
  • strokovni vodji Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007,
  • pomočnici direktorja za pravno področje Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007 in
  • pomočnici direktorja za ekonomsko področje Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007

Sprejeti dnevni red

Zapisnik