2. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 27. 2. 2023 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 1. seje in 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2023

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela

 7. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021

 8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora TR-395

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 – Rotonda

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem načrtu 139 - Novi center

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 214 Rožnik – Pod hribom

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik