21. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 29. 3. 2021 / 15:30

Obvestilo | Glasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 6. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljem javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Zupančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat in Vrtca Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela

 7. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškem načrtu javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2021 -2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu javnega zavoda Festival Ljubljana 2021 – 2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja 2021-2025 javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškem načrtu javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2021 – 2025

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 12. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1735 504/28, parcela 1732 200/265, parcela 1732 200/261, parcela 1732 200/268, parcela 1732 200/263, parcela 1732 200/274, parcela 1732 200/272, parcela 1732 200/266, parcela 1732 200/269, parcela 1732 200/273, parcela 1732 200/262, parcela 1732 200/270, parcela 1728 153/11 in parcela 1732 274/15

 14. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti - del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 15. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 - Brdo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del (za dele funkcionalne enote F5 in cestnega odseka Cf2)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik