Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta MOL

" />

25. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 4. 2013 / 15:30

<p><a href="/Static/upload/file/ugotovitveni sklep22.pdf">Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta MOL</a></p>

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2013 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2013

 5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)

 7. Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2012

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2011 do 2012

 9. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2013 do 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2012 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o oglaševanju s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 14. Osnutek Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc.št. 116/135, 116/136, 116/137, 116/138, 116/139, vse k. o. 2679 – Gradišče II

 16. Osnutek Odloka o prepovedi uživanja alkoholnih pijač na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač

Zapisnik