27. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 8. 7. 2013 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 25. in 26. redne in 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa določitve skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2013

 6. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova-muzej za del enote urejanja prostora BE-546

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog

 9. Osnutek Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion s predlogom za hitri postopek

 11. Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«

 12. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave s predlogom za hitri postopek

 15. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje

 16. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za leti 2013/2014 in 2014/15

 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju s predlogom za hitri postopek

 18. Predlog Akta o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center«

 19. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 20. Informacija o uvedbi spletne aplikacije Ulice v Mestni občini Ljubljana na spletnem naslovu Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik