3. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 4. 2019 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2019
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2019

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

 8. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. a) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2018
  b) Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2018

 10. a) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022
  b) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2019

 11. Predlog Sklepa o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Ljubljana

 12. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 za leto 2018

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

 15. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Sprejeti dnevni red

Zapisnik