30. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 6. 7. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg

 9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik

 11. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. a) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana b) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 13. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2008

 14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost v.d. direktorici Agencije za šport Ljubljana za leto 2008

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in namestnici direktorice za pravne, kadrovske in splošne zadeve Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2008

 16. Predlog Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

 17. a) Predlog Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti b) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce c) Predlog Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah d) Predlog Odredbe o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah e) Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik