33. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 11. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 31. in 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Obvezne razlage Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87)

 6. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 b) Predlog Sklepa o odpisu terjatev za dane avanse od nekdanjega Sklada stavbnih zemljišč Mesta Ljubljane

 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

 8. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010

 9. a) Predlog Sklepa o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije b) Predlog Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije

 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška

 12. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje

 13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog

 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne s predlogom za hitri postopek

 15. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2720/11, 2726, 2729, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 3770 in 3771, vse k.o. Tabor

 16. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, vse k.o. Karlovško predmestje

 17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 2280/10 k.o. Stožice

 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi

 19. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

 21. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 22. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 23. Predlog Sklepa o soglasju javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustanovitev podjetja

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 24. Poročilo za leto 2009 o uresničevanju Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010

 25. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2008

 26. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik