38. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 4. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Gradivo

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2010 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2010

 6. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj s predlogom za hitri postopek

 8. a) Predlog Sklepa o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj iz Osnovne šole Polje in organiziranju izločene podružnice kot samostojne Osnovne šole Kašelj b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj c) Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje

 9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška

 10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rožna dolina

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »UREDITEV EVIDENCE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA«

 14. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o določitvi plačila likvidacijskemu upravitelju med upraviteljem Andrejem Kraškom in javnim zavodom Agencija za šport Ljubljana – v likvidaciji

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik