39. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 31. 5. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 37. in 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 – Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89, Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98 – obvezna razlaga, 46/00, 85/02 – odločba US in 17/09)

 6. Novelacija operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin za obdobje 2009 - 2013

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg

 8. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja VP 1/2 Rudnik s predlogom za hitri postopek

 9. Predlogi Odlokov o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovnih šol MOL: Osnovne šole Bežigrad, Osnovne šole Bičevje, Osnovne šole Božidarja Jakca, Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Osnovne šole Dravlje, Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Osnovne šole Franceta Bevka, Osnovne šole Hinka Smrekarja, Osnovne šole Jožeta Moškriča, Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha, Osnovne šole Ketteja in Murna, Osnovne šole Kolezija, Osnovne šole Koseze, Osnovne šole Ledina, Osnovne šole Livada, Osnovne šole Majde Vrhovnik, Osnovne šole n.h. Maksa Pečarja, Osnovne šole Martina Krpana, Osnovne šole Milana Šuštaršiča, Osnovne šole Mirana Jarca, Osnovne šole Miška Krajnca, Osnovne šole Nove Fužine, Osnovne šole Nove Jarše, Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Osnovne šole Poljane, Osnovne šole Prežihovega Voranca, Osnovne šole Prule, Osnovne šole Riharda Jakopiča, Osnovne šole Savsko naselje, Osnovne šole Sostro, Osnovne šole Spodnja Šiška, Osnovne šole Šentvid, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, Osnovne šole Toneta Čufarja, Osnovne šole Trnovo, Osnovne šole Valentina Vodnika, Osnovne šole Vič, Osnovne šole Vide Pregarc, Osnovne šole Vižmarje Brod, Osnovne šole Vodmat, Osnovne šole Vrhovci, Osnovne šole Zadobrova in Osnovne šole Zalog s predlogom za hitri postopek

 10. Predlogi Sklepov o spremembah in dopolnitvah Sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtcev MOL: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod gradom, Vrtca Trnovo, Vrtca Viški gaj, Vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat, Vrtca Vrhovci in Vrtca Zelena jama

 11. Osnutek Odloka o štipendiranju

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2009 b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2009 ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2009

 13. Predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana«

 14. Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 15. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 921/2, 921/3, 921/5, 906/3, 906/6, vse k.o. Kašelj

 16. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 17. Poročilo o aktivnostih Mestne občine Ljubljana za starejše v obdobju 2006-2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik