5. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 4. 2015 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2015 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2015

 5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

 7. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 8. Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

  Glasovanje

 9. Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

 10. Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi območij za pešce

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2231/30, k. o. 2636 – Bežigrad, s parc. št. 665/6, k. o. 1730 – Moste, in s parc. št. 1854/9, k. o. 1775 – Sostro

 12. Osnutek Odloka o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik