26. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 18. 10. 2021 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

  Umik točke iz dnevnega reda

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar ˗ Center za izobraževanje Ljubljana

 7. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodmat in Osnovna šola Zalog iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice in vršilke dolžnosti ravnateljice Osnovne šole Bežigrad za leto 2020

 8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 - Kolizej

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik