33. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 14. 4. 2014 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2014 c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2014

 6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro

 8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov v Litiji (umik)

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

 10. Predlog Odloka o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob žledu in poplavah februarja 2014 s predlogom za hitri postopek

 11. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2013 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013

 12. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik