8. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 4. 7. 2011 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 5. in 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev

 7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste

 8. Osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Letno poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2010

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje

 11. Predlog Sklepa o sprejetju Poročila o poteku likvidacijskega postopka in predloga za razdelitev premoženja javnega zavoda Keramični in lončarski center - v likvidaciji

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik