28. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 5. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

 6. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (letna poročila)

 7. Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2008, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 8. Letno poročilo družbe JAVNO PODJETJE Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2008, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe

 9. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2008 ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008 c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008 d) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za permanentno izobraževanje za leto 2008

 10. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zimski službi

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek

 12. Predlog Pravilnika o standardu za osnovni pogreb

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Predlog Pravilnika o upepelitvi

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 14. Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev b) Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Arhitekturni muzej Ljubljana za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev c) Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni center za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev

 15. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas

 16. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje

 17. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne)

 18. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta

 19. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja CO 5/2 - Plinarna s predlogom za hitri postopek

 20. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1062/14 k.o. Bizovik

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 21. Predlog dopolnitve Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 22. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 23. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2008

 24. Predlog Sklepa o soglasju k vključitvi Ljubljane v peto fazo programa Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije

 25. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije s predlogom za sprejem po hitrem postopku

 26. a) Predlog Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana b) Predlog Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik