29. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 24. 4. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Potrditev zapisnikov 44., 45. in 46. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
3.    Kadrovske zadeve
4.    Predlog Sklepa o sklenitvi pogodbe o izvensodni poravnavi za vračilo objekta na Prešernovi 29 v Ljubljani in plačila odškodnine za nezmožnost uporabe objekta po drugem odstavku 72. člena ZDEN
5.    Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima
6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za hitri postopek
7.    Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o.
8.    Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Mestne občine Ljubljana
9.    a) Predlog Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša
b) Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 - Avtohiša
10.    a) Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
b) Osnutek odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in delu območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
11.    a) Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja ŠP 6/2 SKIP – del, ŠR 6/1 RC Šentvid – del in ŠI 6/1 Turbo inštitut – del
b) Osnutek Odloka o programu opremljanja za območja urejanja ŠP 6/2 Skip – del, ŠR 6/1 RC Šentvid - del,  in ŠI 6/1 Turbo inštitut - del
12.    Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
13.    Osnutek Odloka o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del
14.    Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo - Vrhovci
15.    Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
16.    Osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za področju komunalnega gospodarstva
17.    Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2005


Gradivo je priloženo, razen za 2. in 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik