42. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 27. 9. 2010 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 40. in 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Gradivo

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog za razpis naknadnega referenduma o »Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del« in »Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del«, sprejetima na 41. seji Mestnega sveta MOL dne 5. julija 2010

 6. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010

 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010

 8. Poročilo o projektu Stožice

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 9. Predlog Akta o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

 10. a) Predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. b) Predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

 11. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 12. Predlog Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri postopek

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 13. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped

 14. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

 15. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad

 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca

 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

 18. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli za leto 2009

 19. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2009

 20. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 v obdobju od 1. julija 2009 do 30. junija 2010

 21. Predlog Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 22. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek

 23. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek

 24. Osnutek Odloka o oglaševanju

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 25. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 26. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 2280/11 k.o. Stožice

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

 27. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1466/22 in 1466/23, obe k.o. Zadobrova

 28. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1055/1, k.o. Bizovik

 29. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3861/3, k.o. Volavlje

 30. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 102/11, k.o. Kašelj

 31. Predlog Odloka o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko na območju Mestne Občine Ljubljana

 32. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

 33. Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva

Sprejeti dnevni red

Zapisnik