24. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 5. 7. 2021 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o.

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eur za leto 2021
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021
  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - prodajne pogodbe za solastniški delež 5051/20000 nepremičnin na naslovu Čopova ulica 7, 9, 9a in 9b v Ljubljani
  d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za stavbno zemljišče, parc. št. 433/5, k. o. 1738 Dravlje
  e) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe namesto razlastitve za nepremičnine s parc. št. 607, parc. št. 609/1, parc. št. 609/3, parc. št. 610/1, parc. št. 610/2, parc. št.611/1 in parc. št.611/3, vse k. o. 1736 Brinje I

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. a) Predlog Sklepa k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2020 – december 2020 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa k določitvi obsega in izplačila redne delovne uspešnosti direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenih namestnikov

 8. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023

 9. Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem ter direktorju vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtec Ciciban, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, Osnovna šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Nove Jarše, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Zadobrova, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana iz naslova povečanega obsega dela

 10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 11. a) Poročilo o uresničevanju Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013 do 2020
  b) Predlog Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2021 do 2027

 12. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za obdobje 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek

 14. a) Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi plovbnega režima s predlogom za hitri postopek
  b) Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o oglaševanju s predlogom za hitri postopek
  c) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog (za prostorsko enoto PE1)

 16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO-225

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 ZELENA JAMA

 18. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 19. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 20. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 266 Tacen –zahod – severni del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 21. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 182 Pod hribom – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik