32. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 10. 7. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Potrditev zapisnikov 27., 28., 29. in 30. seje ter 48. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2.    Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
3.    Kadrovske zadeve
4.    Predlog Obvezne razlage 97., 98. in 99. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
5.   Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
6.   Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje najemnina
7.   Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila
8.  Predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani
9.  Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša
10. Predlog Odloka o programu opremljanja za severni del območja urejanja BI 3/2, del območja urejanja BI 2/2, del območja urejanja BT 3/2 in del območja urejanja BK 3/1
11. Predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama
12. a) Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
      b) Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
13. Predlog Programa prodaje zemljišč parc. št. 545/6, 545/7, 562/4, 562/5 in 562/6, vse k. o. Trnovsko predmestje
14. Predlog Programa menjave zemljišč parc. št. 1566/49, vl. št. 10, k. o. Zelena jama, v lasti Mestne občine Ljubljana za zemljišča parc. št. 1573/21, 1573/23, 1573/26, 1573/32, 1573/25, 1573/28, vl. št. 284, k. o. Zelena jama, v lasti Mihovec d. o. o.
15. Predlog Posameznega programa menjave nepremičnin z oznako 31.E in 32.E, vpisanih v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1284/11, k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na nepremičnini z oznako 37.E, vpisani v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1284/14, k.o. Ajdovščina, v lasti Mestne občine Ljubljana, za nepremičnino z oznako 66.E, vpisano v podvložku št. 2150/66, k.o. Spodnja Šiška, v lasti Gregorja Redelonghija in Tadeje Mali Redelonghi
16. Predlog Programa prodaje trisobnega stanovanje v izmeri 143,40 m2 v 2. nadstropju na naslovu Gornji trg 27, ki stoji na parc. št. 87/4 in 87/5, vpisanih pri vl. št. 119 k.o. Ljubljana Mesto
17. Predlog Programa prodaje zemljišč parc. št. 127/174 in 127/175, vložna štev. 560, obe k. o. Moste
18. Predlog Programa prodaje zemljišč parc. št. 16/1, 16/2, 16/3 in 21/2, vložna št. 2950, k. o. Rudnik
19. Predlog Programa prodaje zemljišča parc. št. 443/1, vložna št. 2017, k. o. Dravlje
20. Predlog Programa prodaje poslovnih prostorov v objektu Resljeva 14 v Ljubljani, vl. št. 2013 k. o. Tabor, parc. št. 3061/1, 3061/2, 3062, 3062
21. Predlog Programa prodaje solastniškega deleža do 1/2 parc. št. 161 – stavbišče s stanovanjsko stavbo 123 m2 in  parc. št. 92/19 –vrt 202 m2, vse vl. št. 213 k.o. Gradišče II
22. Predlog Programa prodaje poslovnih prostorov v stavbi Trdinova ulica 10, parc. št. 2392, vl. štev. 2186, k.o. Tabor
23. Poročilo o programih in dejavnostih za starejše v Ljubljani
24. Predlog Odloka o določitvi imen in spremembi nekaterih potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
25. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana
26. Informacija o delu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL v obdobju 2000 - 2005
27. Informacija o problematiki Trga republike

Gradivo je priloženo, razen za 1. točko (zapisnika 30. seje in 48. izredne seje mestnega sveta) ter za 2., 3., 6., 7., 20., 21. in 22 točko, ki ga boste prejeli naknadno. Gradivo za 25. točko ste prejeli  s sklicem in po sklicu 48. izredne seje, gradivo za 27. točko pa s sklicem 40. izredne seje in po sklicu 30. seje (dodatno gradivo k točki z naslovom Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic).

Sprejeti dnevni red

Zapisnik