4. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 17. 4. 2023 / 15:30

Ugotovitveni sklep; Glasovanje; Sprejeti sklep

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2023
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2023

 6. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnine, zemljišča s parc. št. 753/2, parc. št. 753/3, parc. št. 753/4, parc. št. 753/16, parc. št. 753/19, parc. št. 754/18, parc. št. 760/1, parc. št. 760/20, parc. št. 761 in parc št. 762/2, vse k.o. 1772 Slape
  d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – posamezni del št. 6 v stavbi št. 69, k. o. 1728 Ljubljana mesto v skupni izmeri 119,40 m2 na naslovu Ciril Metodov trg 21 v Ljubljani

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022

 8. a) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2022
  b) Predlog Poročila o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022 za leto 2022
  c) Predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026
  d) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 9. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost in ocena delovne uspešnosti direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022

 10. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020 – 2023 z usmeritvami do leta 2027 za leto 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 11. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2022

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. a) Osnutek Odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana
  b) Osnutek Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana

 13. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in pomočnicama direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2022

 15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja OPPN 386 Poslovna cona Litostroj

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora BE-50 (za stavbo na naslovu Dunajska cesta 22)

 17. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - črtanje 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik